تصويري پيدا نشد

ارتروز و انحراف بسیار شدید

اقای ۸۲ ساله با ارتروز و انحراف بسیار شدید هر دو زانو گه تحت جراحی تعویض مفصل زانو ق...

تصويري پيدا نشد

سندرم تونل کارپال CTS

سندرم تونل کارپ Carpal tunnel syndrome) CTS) عصب مدیان (عصب میانی Median Nerve) در ناحیه مچ دست از زیر ...

PhoneInstagram